an ninh

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

<p>Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.</p>

Dịch vụ nổi bật