thừa kế đất nông nghiệp

Phân chia đất ruộng không có di chúc

<p>Thưa luật sư! Tôi sinh năm 1993, ở Bình Định.Tôi xin nhờ luật Đại Kim&nbsp;tư vấn về quyền sở hữu đất nông nghiệp và việc phân chia đất ruộng không có di chúc. Tôi được biết năm 1993 nhà nước có ban hành luật quy định về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình.</p>

Dịch vụ nổi bật