hộ kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

<p>Biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHDT của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành ngày 01/12/2015.</p>

Dịch vụ nổi bật