thay đổi

Thủ tục đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

<p>Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.</p>

Dịch vụ nổi bật