văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh,văn phòng đại diện

<p>Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>

Dịch vụ nổi bật