đầu tư.

Điều kiện góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

<p><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Đối với công ty nước ngoài bạn nói trên thì có quyền mua lại cổ phần vào công ty bạn theo điều 24, Luật Đầu Tư 2014 “<i>Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế</i>”.</span></span></span></p>

Dịch vụ nổi bật