doanh nghiệp

Điều kiện góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

<p><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Đối với công ty nước ngoài bạn nói trên thì có quyền mua lại cổ phần vào công ty bạn theo điều 24, Luật Đầu Tư 2014 “<i>Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế</i>”.</span></span></span></p>

Thành viên cho Công ty thuê nhà làm trụ sở

<p><span style="font-size:12px;"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">Với trường hợp của bạn là thỏa thuận thuê nhà giữa công ty TNHH và thành viên công ty. Theo quy định của Bộ luật dân sư, Luật doanh nghiệp và luật thương mại…. Không có quy định cấm công ty không được giao kết hợp đồng đối với thành viên công ty. Tuy nhiên,...............</span></span></span></span></span></p>

Chia công ty

<p style="margin-top:6.0pt"><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:</span></span></span></i></p>

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

<p>Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và bế tắc ập đến khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Về tổng quát, quy trình thực hiện việc tạm dừng kinh doanh đơn giản về dễ tiến hành hơn so với việc dừng kinh doanh hoàn toàn (giải thể). Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cụ thể hơn về những tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị và các bước thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh</p>

Dịch vụ nổi bật