kinh doanh

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

<p>Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.</p>

Điều kiện kinh doanh sản xuất con dấu

<p>Sản xuất con dấu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh sản xuất con dấu cần phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ.&nbsp;</p>

Dịch vụ nổi bật