đối tượng

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

<p>Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.</p>

Dịch vụ nổi bật