doanh nghiệp

Thành viên cho Công ty thuê nhà làm trụ sở

<p><span style="font-size:12px;"><span style="background:white"><span style="line-height:150%"><span style="line-height:150%"><span style="color:black">Với trường hợp của bạn là thỏa thuận thuê nhà giữa công ty TNHH và thành viên công ty. Theo quy định của Bộ luật dân sư, Luật doanh nghiệp và luật thương mại…. Không có quy định cấm công ty không được giao kết hợp đồng đối với thành viên công ty. Tuy nhiên,...............</span></span></span></span></span></p>

Chia công ty

<p style="margin-top:6.0pt"><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:</span></span></span></i></p>

Dịch vụ nổi bật