Mẫu thông báo thu hồi đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 2310

Luật Đại Kim xin được gửi tới các bạn Thông báo thu hồi đất được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của thông báo thu hồi đất

Y BAN NHÂN DÂ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

..., ngày..... tháng .....năm ....

 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

để thc hiện dự án……………….

Căn cứ 1 ... .......................................................Luật Đất đai

Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………. đã được Ủy ban nhân dân………. phê duyệt ngày…. tháng … năm …;

Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án 2…………………………………

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường) tại Tờ trình số ............... ngày …..tháng ……năm.....

Ủy ban nhân dân ………………………. thông báo như sau:

1Thu hđt của ............. (ghi tên người có đất thu hồi)

- Địa chỉ thường trú …………………………………………………………….

- Diện tích đất dự kiến thu hồi……………………………………………

- Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã .......................................

…………………………………………………………………………………..

- Loại đất đang sử dụng3…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

2Lý do thu hi đt: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Trong thời gian bắt đầu từ ngày….tháng … năm ….đến ngày….tháng …năm 4

4Dự kiến kế hoạch di chuyn, b trí tái đnh cư:

..............................................................................................................................

Ông/bà.....................có trách nhiệm phối hợp với5 ..................................thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển

khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

i nhận
- Như mục 4;
- Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Kýghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 

MẪU VĂN BẢN  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 


ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÊ VIỆC CHƯNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÊ VIỆC CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT
Dịch vụ nổi bật