Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng

Cập nhật | Số lượt đọc: 1253

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin cơ sở, nội dung đề nghị hỗ trợ...

Nội dung cơ bản của công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa như sau:

CƠ SỞ THỰC HIỆN

XÃ HỘI HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: .........…

V/v đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp

............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Sở Tài chính ...........

1. Thông tin về cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án:

- Tên cơ sở thực hiện xã hội hóa:….;

- Tên dự án:…; địa điểm xây dựng …; ngày khởi công …; ngày hoàn thành..;

- Giấy chứng nhận đầu tư số … do …. cấp ngày…;

- Điện thoại: … fax … Email…;

- Tài khoản … mở tại ….;

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã thực hiện xây dựng công trình …. Theo giấy phép xây dựng số … ngày … do … cấp. Công trình … được xây dựng tại …..; Mục đích sử dụng công trình: …;

- Tổng giá trị quyết toán công trình là …. đồng, được cơ quan hoặc người có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc) phê duyệt tại quyết định số … ngày …;

- Tổng chi phí hạ tầng phải nộp: … đồng; Chi phí hạ tầng đã nộp: …. đồng;

2. Đề nghị hỗ trợ:

Căn cứ quy định tại Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày ../../... của UBND tỉnh về việc ….., …..(tên tổ chức kinh tế) đề nghị Sở Tài chính thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh hỗ trợ chi phí hạ tầng phải nộp số tiền là: …. đồng

Hồ sơ gửi kèm theo văn bản này gồm các thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều .. Quyết định số …/..../QĐ-UBND ngày …/…/.... của UBND tỉnh và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, tính pháp lý của những hồ sơ, chứng từ gửi kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

GIÁM ĐỐC

Sau đây là chia sẻ của Luật Đại Kim về Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác về vấn đề Đầu tư hay các vấn đề bất kỳ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất 2017


Văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu văn bản mới nhất về đề nghị thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2017 


Biểu mẫu đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư


Biểu mẫu đăng ký góp vốn,mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài mới nhất 2017


Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án

Mẫu văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án mới nhất 2017


Dịch vụ nổi bật