Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Cập nhật | Số lượt đọc: 2417

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh áp dụng đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh, bao gồm những nội dung: nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, nội dung dự án đầu tư ...

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh áp dụng đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh, bao gồm những nội dung: nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, nội dung dự án đầu tư ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] 

Kính gửi:

[02]  

Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]  

1. Tên Chi nhánh:

[04]  

2. Địa chỉ:

[07]  

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]  

4. Ngành, nghề kinh doanh:
II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]  

1. Tên dự án đầu tư:

[12]  

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]  

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]  

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]  

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]  

5. Thời hạn hoạt động:

[17]  

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]  

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư - Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư nêu rõ tình hình những mặt được và chưa được của quản lý kế hoạch, thực hiện kế hoạch đầu tư, quản lý các chương trình đầu tư công cũng như các dự án đầu tư các dự án nhà nước,... đã được Luật Đại Kim cập nhật và gửi đến các bạn Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư có hiệu lực mới nhất.


Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, chào hàng cạnh tranh là mẫu hồ sơ mới được ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, dựa trên cơ sở pháp lý là  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn được áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.


Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm hàng hóa qua mạng

Mẫu bảo lãnh dự thầu là biểu mẫu dùng để bảo lãnh dự thầu áp dụng với nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng


Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đưa ra thông tin về tiến độ thực hiện dự án; tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo; những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, những kiến nghị cần giải quyết.


Dịch vụ nổi bật