Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Cập nhật | Số lượt đọc: 2175

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, địa điểm và diện tích khu đất xin giao, thời gian sử dụng... 

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐƯỢC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, 
CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………………………….
- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………

1. Họ và tên người đề nghị tiếp tục được giao đất ……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Số sổ hộ khẩu: ……………………… cấp ngày ………. tháng ….. năm …………..

3. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………., Điện thoại: …………

4. Địa điểm khu đất đề nghị tiếp tục được giao: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích đề nghị tiếp tục được giao (m2): …………………………………………

6. Nguồn gốc đất đề nghị tiếp tục giao: do ……………………………………………

Thời hạn sử dụng đất là ………… năm và kết thúc thời hạn vào ngày ….. tháng ….. năm …..

7. Mục đích sử dụng ………………………………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

 

…, ngày ... tháng ... năm... 
Người đề nghị tiếp tục được giao đất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về người đề nghị tiếp tục được giao đất là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

……………………………………………………………………………………………….

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

 

..., ngày ... tháng ... năm... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp số nhà. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin ngôi nhà xin được cấp số... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp số nhà tại đây.


Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cá nhân, tổ chức muốn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. 


Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất mới nhất

Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ sẽ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất là mẫu không thể thiếu khi xóa nợ tiền sử dụng đất.


Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của bên góp vốn, bên nhận vốn, thông tin về khu đất...


Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hai bên. Hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên...


Dịch vụ nổi bật