Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1385

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của bên góp vốn, bên nhận vốn, thông tin về khu đất...

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số:……

.............., ngày...tháng...năm...

KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA BÊN GÓP VỐN

1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ông (bà) ........................... Tuổi: ................................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

2. Bên nhận góp vốn:

Ông (bà) .................................................... Tuổi .......................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Hoặc Ông (bà): ..........................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức) .................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ........................... Fax (nếu có) .........................................

3. Các bên liên quan

Ông (bà) .......................................... Tuổi: .................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Hoặc Ông (bà): ..........................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức) .................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ................................... Fax (nếu có): ................................

Thửa đất góp vốn

- Diện tích đất góp vốn: .............................................................................

- Loại đất: ...................................................................................................

- Thửa số: ...................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ..........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ....................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………………………… cấp ngày….tháng….năm……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

4. Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn:

+ Đơn giá:………………………. Đ/m2 (ha)/năm (hoặc USD/m2/năm)

+ Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số):................(bằng chữ): ...................

(bằng chữ):

5. Mục đích góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất: ....................................

Bên góp vốn bằng giá trị

quyền sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC BÊN CÒN LẠI

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn;

- Về giấy tờ sử dụng đất: ..............................................................................

- Về hiện trạng thửa đất: ...............................................................................

Chủ sử dụng đất: ..........................................................................................

Loại đất: ........................................................................................................

Diện tích: .......................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: ......................................................................................

Số thửa đất: ..................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ..................................................

- Về điều kiện góp vốn: Thuộc trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất quy định tại khoản…….Điều……. của Nghị định số ….....................................…… ngày…..tháng…..năm…..của Chính phủ.

 

............, ngày...tháng...năm....

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Xác nhận xoá đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất:

Chủ sử dụng đất: ........................................................................................

Loại đất: ......................................................................................................

Diện tích: .....................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: ....................................................................................

Số thửa đất: .................................................................................................

Xoá đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên từ ngày……tháng…….năm……

 

..............., ngày...tháng...năm...

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hai bên. Hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên...


Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên...


Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị


Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư là mẫu hợp đồng được lập ra giữa bên thuê và bên cho thuê căn hộ chung cư khi có sự đồng ý thỏa thuận về những điều khoản của hai bên đưa ra khi thuê chung cư. Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư này nêu rõ thông tin của bên thuê và bên cho thuê, địa chỉ căn hộ chung cư, quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê cũng như bên cho thuê


Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là mẫu hồ sơ đề nghị thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư Pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Dịch vụ nổi bật