Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 5171

Luật Đại Kim trong bài viết sau đây xin gửi tới các bạn Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất được áp dụng trong trường hợp người sử dụng đất xin gia hạn sử dụng đất.

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 13/ĐK

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 Kính gửi:..........................................................................

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.......................................................................

.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................   

  1.2. Địa chỉ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:...................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;

   2.3. Địa chỉ tại:.....................................................................................................................

   ........................................................................ ....................................................................;

   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...................................;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ...............................................................................................;

   2.8. Tài sản gắn liền với đất:..................................................................................................

.................................................................................................................................................            

   2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp: ...../...../........

 

3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:......................, đến  ngày ......tháng ....... năm .......... 

 

4. Lý do xin gia hạn:.............................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

 

5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      ……, ngày ....tháng ...năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày…..tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất; 
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ 
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đê gửi Uỷ ban 
nhân cấp tỉnh nơi có đất; 
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các 
thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp 
hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và 
nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài 
sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và 
của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định 
thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
- Điểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử 
dụng đất xin được gia hạn. 
- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn 
thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, 
chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn xin thuê đất nông nghiệp, kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê đất cần dùng khi một cá nhân, tổ chức muốn thuê đất của cá nhân hay tổ chức khác dùng vào việc kinh doanh của mình. Đơn xin thuê đất này được sử dụng rộng rãi, có ghi rõ các điều khoản cần thiết bên trong nội dung.


Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Trước khi xây dựng công trình, nhà ở, khu đô thị, các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân đều phải xin giấy phép xây dựng kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD. Dưới đây Luật xin giới thiệu tới các bạn hai Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Nội dung chi tiết mời các bạn tải về để tham khảo.


Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất là mẫu thông báo do cơ quan thuế trực tiếp ban hành để thông báo với người nộp thuế nhà đất biết được số tiền thuế nhà đất mà người nộp thuế phải nộp... Mẫu nêu rõ thông tin người nộp thuế, loại đất sử dụng... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.


Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là mẫu đơn dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ

Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ cùng Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất - Mẫu số 01/LPTB là giấy tờ biểu mẫu quan trọng, không thể thiếu khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Luật Đại Kim cập nhật gửi đến các bạn tham khảo. Tờ khai tiền sử dụng đất là mẫu 01/TSDĐ được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về luật quản lý thuế.


Dịch vụ nổi bật