Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất

Cập nhật | Số lượt đọc: 1705

Mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất là mẫu thông báo do cơ quan thuế trực tiếp ban hành để thông báo với người nộp thuế nhà đất biết được số tiền thuế nhà đất mà người nộp thuế phải nộp... Mẫu nêu rõ thông tin người nộp thuế, loại đất sử dụng... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.

Nội dung cơ bản của mẫu số 01/TB-SDDPNN: Thông báo nộp thuế nhà đất như sau:

  Mẫu số: 01/TB-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính)
CỤC THUẾ............
CHI CỤC THUẾ ........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
         Số: ............/TB........         ............., ngày....tháng....năm....

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

Lần .... Năm........

Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định của các cơ quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông báo cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế như sau:

1. Người nộp thuế:

- Họ và tên: ................................................................................................................

- Mã số thuế (nếu có): .......................ngày cấp: ......../......../........đối với trường hợp cấp MST mới)

- Địa chỉ nhận thông báo: ............................................................................................

2. Tên Đại lý thuế (nếu có): .........................................................................................

- Mã số thuế: .............................................................................................................

- Địa chỉ nhận thông báo: ............................................................................................

3. Địa chỉ thửa đất: .....................................................................................................

4. Vị trí thửa đất chịu thuế:

4.1. Loại đất: Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: ...........................

4.2. Tên đường/vùng: .................................................................................................

4.3. Đoạn đường/khu vực: ..........................................................................................

4.4. Loại đường: .........................................................................................................

4.5. Vị trí/hạng: ...........................................................................................................

4.6. Hệ số (đường/hẻm): .............................................................................................

4.7. Giá 1 m2 đất: ........................................................................................................

5. Diện tích chịu thuế: ..................................................................................................

- Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ............................................................

6. Hạn mức: ................................................................................................................

7. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:............, Trong đó:

7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ....................................

7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm: ..............................................................

7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích: ..................................................................

8. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần 2)

STT Nội dung Tiểu mục Thuế phát sinh trong kỳ Thuế miễn giảm Số thuế thừa thiếu của kỳ trước Số thuế đã nộp Số thuế còn phải nộp
  Ví dụ:            
  Số đất ở tại đô thị 1602          
  .......            
  Cộng            

Số tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ........................... đồng.

9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ......../......../.........

10. Địa điểm nộp thuế: .................................................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ:

...................................................................................................................................
...(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

Ngày … tháng … năm …..…

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là mẫu đơn dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ

Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ cùng Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất - Mẫu số 01/LPTB là giấy tờ biểu mẫu quan trọng, không thể thiếu khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Luật Đại Kim cập nhật gửi đến các bạn tham khảo. Tờ khai tiền sử dụng đất là mẫu 01/TSDĐ được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về luật quản lý thuế.


Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất 

Mẫu giấy thỏa thuận về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất là mẫu giấy được bên lập hồ sơ sử dụng đất và bên có đất lập ra để thỏa thuận về việc bồi thường đất. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về khu đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất tại đây.


Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra để khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về mảnh đất chuyển quyền sử dụng đất, thông tin xác nhận của cơ quan thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tại đây.


Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại là mẫu đơn được chủ đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, tên dự án điều chỉnh, nội dung và lý do điều chỉnh... 


Dịch vụ nổi bật