Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Cập nhật | Số lượt đọc: 1535

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc khôi phục lại chế độ tài sản chung của vợ chồng. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin cá nhân của vợ chồng, tài sản riêng của mỗi bên, tài sản chung và có sự làm chứng của công chứng viên.

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN
KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:

Ông: ....................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại .............................

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..................

Bà: .......................................................................................................................

Sinh ngày: .............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại ................................

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)...................

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ......... ngày ............... do Uỷ ban nhân dân ....... cấp.

Ngày……......, chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng số….......... ngày….....do ……….. chứng nhận.

Nay, vì lý do: (ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng)..............................

................................................................................................................................

Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN

Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng đối với tài sản: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ĐIỀU 2
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của vợ chồng sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như: bất động sản, động sản, quyền tài sản; mô tả đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về đăng ký quyền sở hữu tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu) sau khi khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

ĐIỀU 3
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;
 2. Tài sản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật;
 3. Việc thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc khôi phục chế độ tài sản chung nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
 4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;
 5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;
 7. Các cam đoan khác ...

ĐIỀU 4
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

2. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng tính từ ngày ........... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, được .............chứng nhận và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).

3. Chúng tôi đã tự đọc văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phúc chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của công chứng viên;
 • Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Người chồng
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
Người vợ
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ..... tháng ..... năm ......(bằng chữ...................)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)
Tôi ..............................., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

- Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này này được lập giữa ông .......... và bà ............; Ông .............. , bà............ đã tự nguyện thỏa thuận khôi phục cheá ñoä tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận;

- Tại thời điểm công chứng, ông ........., bà ............ đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Ông .........., bà ...... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Ông ..............., bà ..................đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;
 • Ông ....................., bà ............... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;
 • Ông .................., bà ..................đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;
 • Ông ............., bà ...............đã nghe Công chứng viên đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;
 • Ông ..............., bà ...............đã nghe Công chứng viên đọc lại Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi;
 • Ông .................., bà ...............đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 • Ông ....................., bà ............... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 • Ông .................., bà ...............đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung cuûa vôï choàng này đuợc lập thành ....... bản chính (mỗi bản chính gồm ........ tờ, .......trang), cấp cho:

+ .......................... bản chính

+ ........................bản chính

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

- Số công chứng ............. , quyển số .........TP/CC- ..................

                        Công chứng viên
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Đơn xin cam kết tài sản riêng được gửi tới Ủy ban nhân dân nơi bạn đang sinh sống. Trong đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân như là ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ.


Hướng dẫn đăng ký kết hôn trực tuyến

Nhằm tiết kiệm thời gian cho các cặp vợ chồng dự định đi đăng ký kết hôn, thay vì ra phường đăng ký làm thủ tục các cặp đôi tại Hà Nội hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn qua mạng thông qua dịch vụ công đăng ký trực tuyến. Luật Đại Kim xin hướng dẫn các bạn thủ tục đăng ký kết hôn nhanh và chính xác nhất.


Thủ tục giành quyền nuôi con

Khi ly hôn một trong những vấn đề mà các cặp vợ chồng thường xuyên tranh chấp là giành quyền nuôi con. Theo đó, nếu muốn giành quyền nuôi con phải chứng minh các điều kiện về tài chính; đạo đức, nhân phẩm; thời gian chăm sóc, giáo dục. Mời các bạn tham khảo đơn xin giành quyền nuôi con tại đây.


Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi - Mẫu TP/CN-2014/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 


Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại tòa án

Mẫu đơn ly hôn đề nghị xét xử vắng mặt được sử dụng trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng yêu cầu tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vắng mặt theo quy định. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn tại đây.


Dịch vụ nổi bật