Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Cập nhật | Số lượt đọc: 2298

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Do vậy cần sự giải quyết công bằng của cơ quan chức năng. Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai là biểu mẫu không thể thiếu trong khi giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật Đại Kim xin được gửi tới các bạn biểu mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai trong bài viết sau đây của mình.

Nội dung của Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

UỶ BAN NHÂN DÂN Xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BIÊN BẢN

Hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông (bà)................ với ông (bà) ….

Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) …. Địa chỉ …. …….

Hôm nay, hồi....giờ….ngày……tháng…..năm..., tại……………, thành phần gồm có:

1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

- Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

- Ông (bà)………………………………..chức vụ...… ……..………

- Ông (bà)………………………………..chức vụ...… ……..………

2. Bên có đơn tranh chấp:

- Ông (bà)..............chức vụ.............., đơn vị............. (nếu là tổ chức).

- Ông (bà)..............................Số CMND......................

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..................................

3. Người bị tranh chấp đất đai:.

- Ông (bà)...................chức vụ..............., đơn vị........... (nếu là tổ chức).

- Ông (bà)..............................Số CMND.................

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ................................................

4. Người có quyền, lợi ích liên quan (nếu có):

- Ông (bà)....................chức vụ................, đơn vị............. (nếu là tổ chức).

- Ông (bà)..............................Số CMND......................

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..............................................

Nội dung:

- Người chủ trì: Nêu rõ lý do hoà giải, giới thiệu thành phần tham dự hoà giải, tư cách tham dự của người tranh chấp, người bị tranh chấp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công bố nội dung hoà giải, hướng dẫn các bên tham gia hoà giải, cách thức hoà giải để đảm bảo phiên hoà giải có trật tự và hiệu quả.

- Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh (lưu ý không nêu hướng hòa giải).

- Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:

Ý kiến phát biểu của người tranh chấp (nêu nội dung, yêu cầu hoà giải, tài liệu chứng minh …);

Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

+ Ý kiến của người có liên quan;

+ Ý kiến của các thành viên Hội đồng hoà giải.

- Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

+ Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

+ Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành.

+ Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản: Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu quyết định giao đất của UBND

Mẫu quyết định về việc giao đất là văn bản được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đây Luật Đại Kim sẽ gửi tới các bạn biểu mẫu này trong bài viết của mình. Mời các bạn tham khảo.


Mẫu Biên bản giao đất trên thực địa

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Biên bản giao đất trên thực địa được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.


Mẫu thông báo thu hồi đất

Luật Đại Kim xin được gửi tới các bạn Thông báo thu hồi đất được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.


ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 

MẪU VĂN BẢN  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 


ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


Dịch vụ nổi bật