Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Cập nhật | Số lượt đọc: 1382

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài là mẫu văn bản với nội dung các tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo với ngân hàng Nhà nước về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin ngân hàng, nội dung chi tiết báo cáo...

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài như sau:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

(Báo cáo quý ....... năm ...... Báo cáo từ ......./....../...... đến ngày ......./......./........)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ quản lý ngoại hối

Tên ngân hàng được phép: .........................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Số điện thoại: ...............................................................................................................................

Số fax: .........................................................................................................................................

Tổng số tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hiện đang mở tại ngân hàng: X.

(quy USD)

Chỉ tiêu Kỳ báo cáo (từ ngày ..... đến ngày ....) số liệu tổng hợp của X tài khoản

I. Số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài để góp vốn:

----------------------------------------------

II. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam:

----------------------------------------------

- Chuyển lợi nhuận:

----------------------------------------------

- Các khoản thu nhập hợp pháp khác:

----------------------------------------------

III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:

A

----------------------------------------------

B = B1 + B2
----------------------------------------------

B1
----------------------------------------------

B2
----------------------------------------------
C

  ......., ngày...tháng...năm...
                               TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mới nhất

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung và cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu, quá trình tổ chức và kết quả đấu thầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu tại đây.


Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản tờ trình được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nhà thầu, phần công việc thực hiện. Mẫu tờ trình được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin về dự án, tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin dự án, nội dung quyết định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị là mẫu kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin cơ quan đăng ký thông báo, nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu...


Dịch vụ nổi bật