Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mới nhất

Cập nhật | Số lượt đọc: 4699

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung và cơ sở pháp lý tổ chức đấu thầu, quá trình tổ chức và kết quả đấu thầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu như sau:

Trong tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, đơn vị quản lý dự án sẽ trình lên UBND Quận (Huyện) phê duyệt kết quả đấu thầu thuộc gói thầu và dự án cụ thể. Ngoài ra, đơn vị làm tờ trình còn phải trình bày rõ ràng các thông tin liên quan đến việc đấu thầu như quá trình tổ chức đấu thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các đề nghị về kết quả đấu thầu đó. Cuối cùng là các kiến nghị bổ sung ngoài những yêu cầu kể trên.

UBND QUẬN( HUYỆN)
ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số:........../TTr-......

............, ngày ... tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu
(Tên gói thầu/Tên dự án)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân quận (huyện)
        Phòng Tài chính – Kế hoạch

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:............./QĐ-..............(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày........tháng.......năm......... của..................... về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);

Căn cứ Quyết định số:............./QĐ-..............(tên cơ quan phê duyệt) ngày.....tháng.....năm........... của... về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);

Căn cứ Quyết định số:............./QĐ-.............(tên cơ quan phê duyệt) ngày.....tháng.....năm........... ...........về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);

Căn cứ Quyết định số:............./QĐ- ..............(tên cơ quan phê duyệt) ngày......tháng......năm.......... ............của.......... về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);

Các căn cứ khác (nếu có),

........................................................(Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:

1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu:

a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:

- Tên gói thầu:.....................................................................................................................................

- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):.........................................................................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:...........................................................................................................

- Giá gói thầu:......................................................................................................................................

(Theo quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán)

b. Các nội dung khác của quá trình đấu thầu đã được phê duyệt:

- Quyết định số................/QĐ-...........(tên cơ quan phê duyệt).............ngày ..../..../.... của........... về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu.................

- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số........../QĐ-.............(tên cơ quan phê duyệt)..................ngày ..../..../....

2.Quá trình tổ chức đấu thầu:

- Thông báo mời thầu được thông tin trên......................................... vào các ngày...........................

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu:.........................................................................................................

- Thời gian đóng thầu:........................................................................................................................

- Thời gian mở thầu:...........................................................................................................................

- Thời gian xét thầu:............................................................................................................................

3. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Kết quả đánh giá sơ bộ:...................................................................................................................

- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu:..........................................................................................

+ Đánh giá về mặt kỹ thuật................................................................................................................

+ Đánh giá về mặt tài chính và đánh giá...........................................................................................

- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...................................................................................................

4. Đề nghị về kết quả đấu thầu bao gồm:

+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;

+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu (bao gồm cả thuế, dự phòng, trượt giá nếu có)

+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.........................................................................

5. Những kiến nghị:.............................................................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.

........................................................(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: (tên gói thầu).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA
(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu tờ trình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mới nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản tờ trình được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nhà thầu, phần công việc thực hiện. Mẫu tờ trình được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin về dự án, tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin dự án, nội dung quyết định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị là mẫu kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin cơ quan đăng ký thông báo, nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu...


Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng

Công văn đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp của các cơ sở thực hiện xã hội hóa là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng phải nộp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin cơ sở, nội dung đề nghị hỗ trợ...


Dịch vụ nổi bật