Đơn xin thường trú

Cập nhật | Số lượt đọc: 1833

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.

Ảnh - photo
2x3 cm
See notes

 

 

Mẫu (Form)NA12
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
(For temporary residence foreigners in Viet Nam)

 

1- Họ tên (chữ in hoa): .....................................................................................................

Full name (in Capital letters)

Họ tên khác (nếu có.........................................................................................................

Other names (if any)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: .....................................................................................................................

Place of birth

5- Quốc tịch gốc:....................................... 6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth                                           Current nationality:

7- Dân tộc:................................................. 8- Tôn giáo: ………………………………………..

Ethnic group                                                     Religion

9- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số ...................................................................

Passport or international Travel Document number

10- Cơ quan cấp:...................................................... có giá trị đến ngày: ……/……./………

Issuing authority:                                                            Expiry date (Day, Month, Year)

11- Địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

Residential address, occupation and business address abroad before coming to Viet Nam

- Địa chỉ Residential address ............................................................................................

- Nghề nghiệp Occupation ................................................................................................

- Nơi làm việc Business address ......................................................................................

12- Trình độ Qualifications.................................................................................................

- Học vấn (bằng cấp, học vị) ……………….Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc) ..................

Academic qualifications                              Professional skills (area, level)

- Trình độ tiếng Việt (nói, nghe, đọc, viết)

Vietnamese language skills (speakinglistening, reading, writing)

13- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/…/…. qua cửa khẩu:......................................................

Date of the latest entry into Viet Nam        via entry port

- Mục đích nhập cảnh:............................... Được phép tạm trú đến ngày: ……/…… /………

Purpose of entry                                            Permitted to remain until (Day, Month, Year)

14- Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam

Temporary address, occupation, business address in Viet Nam

- Địa chỉ Temporary residential address..............................................................................

- Nghề nghiệp Occupation:  ..............................................................................................

- Nơi làm việc Business address: .....................................................................................

- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng …………..Cơ quan …………Di động ....................................

Contact Telephone Home                          Office                  Mobile

15- Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 18 tuổi đến nay, từng thời gian làm gì? ở đâu?)

Brief personal experience (from age 18 to date: what did you do? where did you stay?)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tham gia tổ chức chính trị, xã hội (tên tổ chức, ngày tham gia, chức vụ hoặc chức danh trong tổ chức):

Participation in any political parties or social organisations (name, participating date, position or title held)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

16- Thân nhân Family members

Quan hệ Relationship

Họ tên 
Full name

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Quốc tịch Nationality

Nghề nghiệp Occupation

Chỗ ở hiện nay 
Current residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam

Living costs affordability if permanent residency in Viet Nam is granted

a. Về chỗ ở

Your accommodation

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà
Provided by/ shared with the sponsor

o

Người xin thường trú tự mua, thuê
Owned /rent by the applicant

o

b. Khả năng tài chính

Financial Capability

- Nguồn tài chính Finantial support:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng
Financially supported or brought up by the sponsor

o

Người xin thường trú tự túc
Self-funded by the applicant

o

- Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng): …………………..

Current income (in Vietnamese Dong/per month)

18- Nội dung đề nghị Requests

- Xin thường trú tại địa chỉ:

Applying for permanent residency at the address

Số nhà: ……………Đường/ phố/ thôn………………………….. Phường/ xã .........................

House number        Street/Road/Village                                    Ward/commune

quận/huyện ………………………………thành phố/ tỉnh........................................................

District                                                   City/ Province

- Lý do xin thường trú  .................................................................................................

Reason for permanent residence application

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

 

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) 
The applicant ’s signature and full name

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: P502, tòa nhà 156, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.666.09.250 – 0948 596 388
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim.com – www.sangtentaisan.com – www.webthutuc.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Công ty luật Đại Kim tư vấn pháp lý trong việc hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, xin visa, tạm trú, quá cảnh,...Liên hệ 0948 596 388 để được tư vấn trực tiếp và cung cấp các dịch vụ pháp lý.


Dịch vụ nổi bật