Trình tự cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Cập nhật | Số lượt đọc: 1379

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm được ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung của thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
CƠ QUAN THÔNG BÁO (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……(3)-….(4)……

…..(5)….., ngày ….. tháng  năm 20….

 THÔNG BÁO

Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …………/BB-VPHC lập ngày ….../…… /……….;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-XPVPHC ngày …../…../…..;

Cá nhân, tổ chức vi phạm có tên sau đây:

1. Họ và tên cá nhân vi phạm (6)……………………… Giới tính:.............................

Ngày, tháng, năm sinh: ........../.........../……. Quốc tịch: ............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................

CMND/Hộ chiếu: ………….…; ngày cấp: ........../........./………; nơi cấp ................

2. Tên tổ chức vi phạm(7): ..........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

Ngày cấp: ........../........../……..; nơi cấp: ....................................................................

Người đại diện theo pháp luật: …………………………. Giới tính: .........................

Chức danh: ..................................................................................................................

Không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư……. quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, cụ thể: đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính mà ông (bà)/tổ chức vi phạm(8)……………… không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.

Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư…………. quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, Người có thẩm quyền xử phạt(9) ………………thông báo ông (bà)/tổ chức vi phạm(8) …………phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo (tính theo dấu bưu điện).

Hết thời hạn này mà ông (bà)/tổ chức vi phạm (8)…… không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư …………. quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Thông báo này được niêm yết công khai tại công trình vi phạm để cá nhân, tổ chức vi phạm biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Cá nhân, tổ chức vi phạm (để t/h);
- UBND……(để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, hồ sơ VPHC.

NGƯỜI RA THÔNG BÁO
(Ký tên, đóng du, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Do vậy cần sự giải quyết công bằng của cơ quan chức năng. Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai là biểu mẫu không thể thiếu trong khi giải quyết tranh chấp đất đai.


Mẫu quyết định giao đất của UBND

Mẫu quyết định về việc giao đất là văn bản được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đây Luật Đại Kim sẽ gửi tới các bạn biểu mẫu này trong bài viết của mình. Mời các bạn tham khảo.


Mẫu Biên bản giao đất trên thực địa

Luật Đại Kim xin giới thiệu tới các bạn Biên bản giao đất trên thực địa được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.


Mẫu thông báo thu hồi đất

Luật Đại Kim xin được gửi tới các bạn Thông báo thu hồi đất được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Mời các bạn tham khảo.


ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 

MẪU VĂN BẢN  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 


Dịch vụ nổi bật