Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1336

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;...

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư như sau:

Chủ đầu tư: .......
Số: .........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc nhà nước.....................................................

Tên dự án, công trình:...................................................................................................................

Mã dự án đầu tư:..........................................................................................................................

Chủ đầu tư/Ban QLDA...................................................................................................................

mã số ĐVSDNS:...........................................................................................................................

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn trong nước............................................... tại:......................

   - Vốn ngoài nước................................................. tại......................

Căn cứ hợp đồng số: ngày.... tháng .... năm.....

Phụ lục bổ sung hợp đồng số...ngày...tháng...năm...

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:................................................đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ................................................................................đồng.

Số tiền đề nghị: Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)


Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,.....)

Thuộc kế hoạch vốn:....................................... Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng          
           
Cộng tổng          

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:....................................................................

Bằng chữ:....................................................................................................................................

Trong đó: Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):................................................................

+ Vốn trong nước.......................................................................................................................

+ Vốn ngoài nước......................................................................................................................

- Thuế giá trị gia tăng..................................................................................................................

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)..............................................................................................

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)...........................................................................................

+ Vốn trong nước.......................................................................................................................

+ Vốn ngoài nước......................................................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng................................................................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng.........................................Tại....................................................

KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày .... tháng .... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu là mẫu bảo lãnh của ngân hàng lập ra để đồng ý về việc cho bên mời thầu mượn tiền để bảo lãnh cho nhà đầu tư tham gia dự án đầu thầu lựa chọn nhà chủ đầu tư. Mẫu giấy bảo lãnh nêu rõ thông tin của ngân hàng bảo lãnh, thông tin của bên mời thầu, thông tin của nhà đầu tư.


Mẫu thư mời thầu

Mẫu thư mời thầu là mẫu thư được các bên mời thầu lập ra và gửi tới các nhà chủ đầu tư để mời các chủ đầu tư tham gia buổi thầu dự án mới. Mẫu thư mời nêu rõ nhà chủ đầu tư, thông tin về bên mời thầu, thông tin về dự án, thời gian địa điểm diễn ra buổi thầu, hồ sơ giấy tờ kèm theo khi tham gia thầu.


Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư là mẫu biên bản được lập ra khi có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia và người chứng kiến, thông tin về người bị xử phạt vi phạm hành chính, nội dung vi phạm...


Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư là mẫu bản đăng ký được nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư của nhà đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ nội dung đăng ký lại doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư...


Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thực hiện dự án đầu tư của mình. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin về dự án đăng ký thực hiện.


Dịch vụ nổi bật