Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1328

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư là mẫu bản đăng ký được nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư của nhà đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ nội dung đăng ký lại doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư...

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kính gửi: ...........................................................................................................

[02] Nhà đầu tư: .......................................................................................................

Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) .......................

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp

[03] 1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................................

[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có) ................................................................

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp: ..................................................................................

[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ..............................................

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: ...................................................................................

[10] 7. Vốn pháp định: ..............................................................................................

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11] 1. Tên dự án đầu tư: .........................................................................................

[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng: ..........................................

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: ......................................................................

[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: ..........................................................................

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án ................................................................

[16] 5. Thời hạn hoạt động của dự án: ......................................................................

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án: ...............................................................................

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: ............................................................

III. Các nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

................., ngày...tháng....năm...

[19] NHÀ ĐẦU TƯ

[20] Hồ sơ kèm theo:

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thực hiện dự án đầu tư của mình. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin về dự án đăng ký thực hiện.


Mẫu nguồn vốn đầu tư

Mẫu nguồn vốn đầu tư là mẫu bản nguồn vốn đầu tư được lập ra để ghi chép thông tin về nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mẫu bảng nêu rõ thông tin nguồn vốn, số dư đầu quý, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ...


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh...  


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư... 


Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp là mẫu đơn xin được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được đầu tư vào khu công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, khu công nghiệp xin được đầu tư... 


Dịch vụ nổi bật