Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1353

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư là mẫu biên bản được lập ra khi có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia và người chứng kiến, thông tin về người bị xử phạt vi phạm hành chính, nội dung vi phạm...

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: /BB-VPHC  

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Hôm nay, hồi….. giờ….. ngày…. tháng….. năm …….., tại ……1

Chúng tôi gồm 2:

1. Ông (bà): .........................................................; Chức vụ: ................................;

2. Ông (bà): .........................................................; Chức vụ: ................................;

Với sự chứng kiến của 3:

1. Ông (bà): .........................................................................................................;

Địa chỉ: ................................................................................................................;

2. Ông (bà):..........................................................................................................;

Địa chỉ:................................................................................................................;

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức 4: ..............................................................................................;

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ...........................................................................;

Địa chỉ: ...............................................................................................................;

CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: ..............................................;

Cấp ngày: ............................................; Nơi cấp: ................................................;

Đã có các hành vi vi phạm hành chính sau:

1. Hành vi vi phạm thứ nhất: 5...............................................................................

Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm …..6……. khoản …… Điều …… Nghị định số …../…./NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính phủ.................................................................................................

2. Hành vi vi phạm thứ hai: 7..................................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính8:............................

...........................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến8:.................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có) 8:..........

…………..............................................................................................................

Người lập biên bản đã yêu cầu người/tổ chức vi phạm:

1. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm;

2. Có mặt tại 9: ……………. đúng ….. giờ…. ngày ….tháng …. năm …. để giải quyết vụ việc vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm10: ..............................................

Biên bản gồm 11…….. trang, được các bên liên quan đọc kỹ, đồng ý với nội dung, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào từng trang của Biên bản.

Biên bản được lập thành12 …… bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được giao 01 bản cho người/tổ chức vi phạm, 01 bản cho người lập biên bản, 01 bản cho cơ quan của người lập biên bản, 01 bản gửi cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và 01 bản gửi cho 13 ....................................................../. 

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
(Nếu có - Ký, ghi rõ chức danh, họ, tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Nếu có - Ký, ghi rõ họ tên)
 

Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến; người/đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký biên bản:

1 Ghi địa điểm lập biên bản.

Ghi các thông tin của người lập biên bản.

3 Ghi các thông tin về người chứng kiến/đại diện chính quyền/người, tổ chức bị thiệt hại.

4 Ghi các thông tin về người/tổ chức vi phạm.

5 Mô tả hành vi vi phạm.

6 Ghi đúng điểm, khoản, điều, số và tên của Nghị định mà hành vi vi phạm đã vi phạm.

Nếu có nhiều hành vi vi phạm thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm như mục 1.

Ghi ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến; người/tổ chức bị vi phạm (nếu có).

Ghi địa chỉ, giờ, ngày, tháng, năm nơi người/tổ chức vi phạm phải có mặt.

10 Ghi cụ thể biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm được áp dụng (nếu có).

11 Ghi số lượng trang (cả số và chữ) của biên bản.

12 Ghi số lượng bản (cả số và chữ) của biên bản.

13 Ghi cụ thể người, tổ chức có liên quan được giao biên bản (nếu có). 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư là mẫu bản đăng ký được nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư của nhà đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ nội dung đăng ký lại doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư...


Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký thực hiện dự án đầu tư của mình. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin về dự án đăng ký thực hiện.


Mẫu nguồn vốn đầu tư

Mẫu nguồn vốn đầu tư là mẫu bản nguồn vốn đầu tư được lập ra để ghi chép thông tin về nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mẫu bảng nêu rõ thông tin nguồn vốn, số dư đầu quý, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ...


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh...  


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư... 


Dịch vụ nổi bật