Mẫu nguồn vốn đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1594

Mẫu nguồn vốn đầu tư là mẫu bản nguồn vốn đầu tư được lập ra để ghi chép thông tin về nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Mẫu bảng nêu rõ thông tin nguồn vốn, số dư đầu quý, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ...

Nội dung cơ bản của mẫu nguồn vốn đầu tư như sau:

Cơ quan cấp trên:…. 
Đơn vị chủ đầu tư:…
Ban quản lý dự án:…
Mẫu số: B02-CĐT
(Ban hành theo quy định số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của bộ tài chính)

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Quý…..năm…..

Nguồn vốn Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư cuối kỳ
Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công
đến cuối quý báo cáo
Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công
đến cuối quý báo cáo
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước                
- ...............                
2. Nguồn vốn chủ sở hữu                
- ......................                
3. Nguồn vốn vay                
- ..................                
4. Nguồn vốn khác                
- .................                
Tổng cộng:                
    Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập
(Chữ ký, họ tên)
Phụ trách kế toán
(Chữ ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu nguồn vốn đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề kinh doanh...  


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư... 


Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp là mẫu đơn xin được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được đầu tư vào khu công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, khu công nghiệp xin được đầu tư... 


Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của cơ quan doanh nghiệp, nội dung đầu tư, số lao động sử dụng... 


Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đầu tư điều chỉnh của cơ quan doanh nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cơ quan cấp giấy chứng nhận, nội dung chứng nhận... 


Dịch vụ nổi bật