Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư

Cập nhật | Số lượt đọc: 1401

Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư là mẫu báo cáo của chủ đầu tư về việc thực hiện vốn đầu tư vào công trình. Mẫu báo cáo được chủ đầu tư gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư, nêu rõ tổng vốn đầu tư thực hiện, các nguồn vốn đã sử dụng bao gồm vốn pháp định và số vốn vay... 

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

........, ngày .... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ..... /......../TT-BKH ngày.....tháng....năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty .......... (tên Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ..........., cấp ngày.......... tháng .......... năm .....; trụ sở đặt tại .........

Xin gửi tới ................. (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư) Báo cáo thực hiện vốn đầu tư với các nội dung sau:

1/ Tổng vốn đầu tư thực hiện ....... đôla Mỹ

Chia theo các năm:.......................................................................................................

Trong đó:

a/ Tài sản cố định theo Báo cáo quyết toán công trình....... đôla Mỹ

b/ Vốn lưu động thực hiện (đến thời điểm báo cáo)....... đôla Mỹ

2/ Các nguồn vốn đã sử dụng:

a/ Vốn pháp định (hoặc vốn góp)( viết bằng số và ch ữ) ....... đôla Mỹ

Đối với doanh nghiệp liên doanh, chia ra:

+ Bên Việt Nam góp ....... (viết bằng số và chữ) đôla Mỹ, chiếm .... (viết bằng số) % (viết bằng chữ phần trăm) vốn pháp định, bằng....... (liệt kê chi tiết các khoản góp vốn);

+ Bên nước ngoài góp ....... (viết bằng số và chữ) đôla Mỹ, chiếm .... (viết bằng số) % (viết bằng chữ phần trăm) vốn pháp định, bằng....... (liệt kê chi tiết các khoản góp vốn)

b/ Vốn vay (viết bằng số và chữ) ....... đôla Mỹ

Các tài liệu kèm theo:

a. Báo cáo kiểm toán chi phí xây dựng của dự án.

b. Báo cáo giám định và các chứng chỉ giám định của Tổ chức giám định (nêu tên Tổ chức giám định) về kết quả giám định giá trị thiết bị, máy móc cho dự án.

          Chủ đầu tư

 

Vừa rồi là chia sẻ của Luật Đại Kim về Mẫu báo cáo thực hiện vốn đầu tư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc cần trợ giúp pháp lý kịp thời.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;...


Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu là mẫu bảo lãnh của ngân hàng lập ra để đồng ý về việc cho bên mời thầu mượn tiền để bảo lãnh cho nhà đầu tư tham gia dự án đầu thầu lựa chọn nhà chủ đầu tư. Mẫu giấy bảo lãnh nêu rõ thông tin của ngân hàng bảo lãnh, thông tin của bên mời thầu, thông tin của nhà đầu tư.


Mẫu thư mời thầu

Mẫu thư mời thầu là mẫu thư được các bên mời thầu lập ra và gửi tới các nhà chủ đầu tư để mời các chủ đầu tư tham gia buổi thầu dự án mới. Mẫu thư mời nêu rõ nhà chủ đầu tư, thông tin về bên mời thầu, thông tin về dự án, thời gian địa điểm diễn ra buổi thầu, hồ sơ giấy tờ kèm theo khi tham gia thầu.


Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư là mẫu biên bản được lập ra khi có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia và người chứng kiến, thông tin về người bị xử phạt vi phạm hành chính, nội dung vi phạm...


Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư là mẫu bản đăng ký được nhà đầu tư lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư của nhà đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ nội dung đăng ký lại doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư...


Dịch vụ nổi bật