Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Cập nhật | Số lượt đọc: 1425

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đầu tư điều chỉnh của cơ quan doanh nghiệp. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin cơ quan cấp giấy chứng nhận, nội dung chứng nhận... 

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh như sau:

 CƠ QUAN CẤP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01]

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

............., ngày...tháng...năm...

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

Số: [02]

Chứng nhận lần đầu : Ngày ........ tháng ........ năm .....

Chứng nhận thay đổi lần thứ: .... Ngày ........ tháng ........ năm .....

Chứng nhận thay đổi lần thứ: .... Ngày ........ tháng ........ năm .....

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ;

Căn cứ... [05]

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ; [01.1]

Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do.... nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có)

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01.2]

Chứng nhận : [03]

Đại diện bởi :

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau: [04]

Điều 1: Các điều khoản sau đây của Giấy chứng nhận đầu tư/hoặc và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (số, ngày, nơi cấp) được điều chỉnh như sau:

Điều .....

Điều .....

Điều .....

Điều 2: Mọi điều khoản khác của Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày, nơi cấp) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được lập thành (viết bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

                               THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [06]

Ghi chú:

[01]: Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

[01.1]: Văn bản pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

[01.2]: 1. Đối với Giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp:

UỶ BAN NHÂN DÂN

2. Đối với Giấy chứng nhận do Ban quản lý cấp:

TRƯỞNG BAN

[02]: Số Giấy chứng nhận đầu tư là dãy ký tự bằng số có 11 chữ số theo trình tự sau:

a) Mã cấp tỉnh có 2 ký tự quy định tại Phụ lục III Quyết định này;

b) Mã cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có 1 ký tự như sau:

- Số 1: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Số 2: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Đối với trường hợp có nhiều Ban quản lý trên địa bàn, bổ sung theo thứ tự 3, 4,... theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
c) Mã hình thức tổ chức có 1 ký tự như sau:

- Số 1: Chi nhánh

- Số 2: Địa điểm kinh doanh (áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới ngoài trụ sở chính hoặc chi nhánh)

d) Mã nguồn vốn đầu tư có 1 ký tự như sau:

- Số 1: dự án đầu tư trong nước

- Số 2: dự án có vốn đầu tư nước ngoài

đ) Mã số thứ tự gồm 6 ký tự ghi theo dãy số tự nhiên theo thứ tự cấp Giấy chứng nhận đầu tư bắt đầu từ 000 001

Ví dụ:

Mã cấp tỉnh Mã cơ quan cấp Giấy CNĐT Mã hình thức tổ chức Mã nguồn vốn đầu tư Mã số thứ tự

01 1 1 1 000 001

Giấy chứng nhận đầu tư số 1 do Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội cấp cho dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập Chi nhánh

[03]: a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)

[04]: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)

Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

[05]: Ghi các căn cứ pháp lý khác để xác định các mức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có)

[06]: 1. Đối với Giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp:

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
(ký tên, đóng dấu)

2. Đối với Giấy chứng nhận do Ban quản lý cấp:

TRƯỞNG BAN
(ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM

Địa chỉ: Phòng 5G, Tòa nhà Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an, Số 5 Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.8588.7555
Email: tuvanluat@luatdaikim.com
Web: www.luatdaikim - www.sangtentaisan.com - www.webthutuc.com

Có thể bạn quan tâm

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu bản đăng ký nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư...


Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin nhà đầu tư...


Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư

Mẫu đơn đăng ký cấp phép đầu tư là mẫu đơn được cá nhân chủ đầu tư lập ra và gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký về việc cấp giấy phép đầu tư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, doanh nghiệp xin thành lập, vốn đầu tư...


Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài là mẫu bản báo cáo được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để báo cáo về vốn đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, nước tiếp nhận vốn đầu tư, số vốn đầu tư...


Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung đề nghị điều chỉnh, nội dung đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh... 


Dịch vụ nổi bật